VILKÅR FOR SERVICE

Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger

I. Standard forretningsbetingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle de kontrakter, som du indgår med os som leverandør (SMARTBett GmbH) via webstedet www.smartbett.eu. Medmindre andet er aftalt, er inddragelse af dine egne betingelser om nødvendigt udelukket.

(2)  Ved »forbruger« i nedenstående reglers forstand forstås enhver fysisk person, der indgår en retshandel, som i overvejende omfang ikke kan henføres til hverken dennes kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. Udtrykket "forretningsmand" refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der indgår en juridisk transaktion som led i sin uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktindgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af produkter .

(2) Ved placering af det pågældende produkt på vores hjemmeside giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en salgsaftale på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Købsaftalen foregår via online indkøbskurvsystemet som følger:
De produkter, der er beregnet til køb, flyttes til "indkøbskurven". Du kan vælge indkøbskurven ved hjælp af de relevante knapper på navigationslinjen og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at have ringet op til "Checkout"-siden og indtastet de nødvendige personlige data og betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle ordreoplysninger igen på ordreoversigtssiden.
Hvis du brugte et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) til at igangsætte betalinger, vil du enten blive guidet til vores onlinebutik på ordreoversigtssiden eller videresendt til udbyderen af øjeblikkelig betaling.
Hvis du videresendes til det øjeblikkelige betalingssystem, skal du vælge og indtaste dine oplysninger efter behov. Du vil derefter blive returneret til ordreoversigtssiden i vores online shop.
Inden ordren sendes, kan du gentjekke alle data, ændre dem (hvilket også kan gøres via internetbrowserens 'tilbage'-funktion) eller annullere købstransaktionen.
Ved at klikke på knappen "Afgiv ordre i forbindelse med betalingspligt" for at afgive ordren, erklærer du accept af ordren på en juridisk bindende måde, hvorved købsaftalen finder sted.

(4) Du er ikke bundet af dine henvendelser vedrørende oprettelsen af et tilbud, der er blevet formidlet til os. Vi giver dig et tekstmæssigt og bindende tilbud (fx via e-mail), som du kan acceptere inden for en periode på 5 dage.

(5) Udførelsen af ordren og afsendelsen af alle de detaljer, der er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, foregår via e-mail, på en delvist automatiseret måde. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har deponeret hos os, er den korrekte, og at modtagelsen af de respektive e-mails er garanteret. Du skal især sikre dig, at de respektive e-mails ikke blokeres af et SPAM-filter.

§ 3 Særlige aftaler vedrørende de udbudte betalingsmetoder

(1)

Acontobetaling og økonomi med Klarna

I samarbejde med Klarna tilbyder vi dig køb på konto og ratebetaling som betalingsmulighed. Bemærk venligst, at Klarna acontobetaling og ratebetaling kun er tilgængelig for forbrugere, og hver betaling skal foretages til Klarna.

Betaling a conto

 Ved køb på konto hos Klarna modtager du altid dine varer først og har altid 14 dage til at betale. De fulde vilkår og betingelser for acontokøb kan findes her

Delbetaling med Klarna
Med Klarnas finansieringsservice kan du betale for dit køb fleksibelt i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (minimum 6,95 €). Yderligere information om Klarnas mulighed for ratebetaling, herunder de generelle vilkår og betingelser og de europæiske standardoplysninger for forbrugerkredit, kan findes her.

Fortrolighedserklæring
Klarna verificerer og analyserer dine oplysninger og kan udveksle data med andre virksomheder og kreditoplysningsbureauer, hvis der er legitim interesse og grund. Dine personoplysninger skal håndteres i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforordning.
 

§ 4 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis den pågældende situation involverer krav, der udspringer af samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er forretningsmand, gælder følgende betingelser også:

a) Vi beholder ejendomsretten til varerne, indtil alle de krav, der opstår som følge af det igangværende forretningsforhold, er fuldt ud afgjort. De varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, må ikke pantsættes eller overdrages som sikkerhed, før ejendomsretten til de nævnte varer skifter hænder.

b) Du kan videresælge varerne inden for frammen for en velordnet transaktion. I denne forbindelse afstår du hermed alle de krav, der svarer til størrelsen af faktureringsbeløbet, som tilfalder dig som følge af videresalgsoperationen til os, og vi accepterer afståelsen. Endvidere er du berettiget til at inddrive det pågældende krav. Men i det omfang du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser på en ordentlig måde, forbeholder vi os retten til selv at inddrive kravet.

c) I en situation, der involverer kombination og sammenlægning af de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, erhverver vi medejerskab af den nydannede vare. Dette sameje svarer til det forhold, der er mellem fakturaværdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, og de øvrige forarbejdede genstande på forarbejdningstidspunktet.

d) Hvis du fremsætter en anmodning af denne art, er vi forpligtet til at frigive de værdipapirer, der tilkommer os, i det omfang realisationsværdien af vores værdipapirer overstiger det krav, der skal sikres med mere end 10 %. Vi er ansvarlige for at udvælge de værdipapirer, der skal frigives.

§ 5 Garanti

(1) De lovpligtige garantirettigheder er gældende.

(2) Manglende krav er udelukket for brugte genstande, hvis manglen opstår efter et år fra varens levering. Opstår manglen inden for et år fra varens levering, kan manglen gøres gældende i henhold til den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra varens levering. Ovenstående begrænsning gælder ikke:

- til skader, der kan tilskrives os, som følge af skade på liv, lemmer eller helbred og for andre skader forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed;
- i det omfang vi forsætligt har skjult manglen eller accepteret garanti for varernes kvalitet.

(3) Som forbruger bedes du omgående kontrollere produktet for fuldstændighed, synlige defekter og transportskader, så snart det er leveret, og omgående oplyse dine reklamationer til os og fragtfirmaet skriftligt. Selvom du ikke efterkommer denne anmodning, har den ingen indflydelse på dine juridiske garantikrav.

(4) For så vidt som du er en virksomhed, gælder følgende forskel for de førnævnte garantibestemmelser:

a) Det er underforstået, at de detaljer, der er givet af os, og produktbeskrivelsen fra producenten er de eneste ting, der repræsenterer egenskaberne og tilstanden af det pågældende produkt. Andre annoncer, blurbs og erklæringer udstedt af producenten anses ikke for at være repræsentative for det nævnte produkts egenskaber og tilstand.

b) Hvis varerne viser sig at være defekte, forbeholder vi os retten til at reparere varerne eller levere erstatninger. Hvis manglen ikke afhjælpes, kan du efter eget skøn kræve afslag i prisen eller fortryde kontrakten. Fejlafhjælpningen er gældende efter et mislykket andet forsøg, medmindre omstændighederne beviser det modsatte, især på grund af genstandens art og/eller manglen eller andre forhold. I tilfælde af reparation skal vi ikke afholde de meromkostninger, som opstår ved overdragelse af varen til et andet sted end leveringsstedet, såfremt overdragelsen ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.

c) Garantiperioden udgør en periode på et år efter levering af produktet. Nedsættelsen af fristen gælder ikke:

- til skader, der kan tilskrives os, som følge af skade på liv, lemmer eller helbred og for andre skader forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed;
- i det omfang vi forsætligt har skjult manglen eller accepteret en garanti for varernes kvalitet;
- til varer, der anvendes til en bygning i overensstemmelse med deres normale brugsanvisninger, og hvis defekter skyldes dette;
- for lovbestemte regreskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. Dette lovvalg gælder kun for kunder, hvis det ikke resulterer i tilbagekaldelse af beskyttelsen garanteret af de ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor den respektive kundes sædvanlige bopæl er beliggende (benefit-of-the-dout-princippet).

(2) Hvis du ikke er en forbruger, men en forretningsmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en institutionel fond, der er underlagt offentlig ret, er vores forretningssted såvel jurisdiktionsstedet som opfyldelsesstedet for alle tjenester, der følger fra de forretningsforbindelser, der eksisterer med os. Samme betingelse gælder for situationer, hvor du ikke er tilknyttet et almindeligt værneting i Tyskland eller EU, samt situationer, hvor bopælen eller det sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagens indledning. . Dette har ingen betydning for evnen til at henvende sig til den domstol, der er tilknyttet et andet værneting.

(3) Bestemmelserne i FN-konventionen om kontrakter om internationale køb af varer er udtrykkeligt uanvendelige.
 
II. Kunde information

1. Sælgerens identitet

SMARTBett GmbH
Kattenriede 3
31275 Lehrte
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 5175 928 999 0
info@smartbett.com

Virksomhedens klagekontor:
SMARTBett GmbH
Kattenriede 3
31275 Lehrte
Tyskland

Send venligst klager til ovenstående adresse med posten.

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig løsning af tvister (ODR-platform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger vedrørende indgåelse af kontrakten

De tekniske trin i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne "kontraktindgåelse" i vores standard forretningsbetingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, gemmer kontraktteksten

3.1 Kontraktsproget skal være engelsk.

3.2 Den fulde tekst af kontrakten er ikke gemt hos os. Inden ordren sendes, kan kontraktdata via online-indkøbsvognssystemet udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter at ordren er modtaget af os, bliver ordredataene, de lovpligtige detaljer relateret til fjernsalgskontrakter og standard forretningsbetingelser sendt til dig igen via e-mail.

3.3 Du vil få tilsendt alle kontraktoplysninger inden for rammerne af et bindende tilbud i skriftlig form, via e-mail for eksempel til tilbudsforespørgsler uden for online indkøbskurvsystemet, som kan printes ud eller gemmes elektronisk på en sikker måde.

4. Adfærdskodekser

4.1 Vi er frivilligt underlagt Käufersiegel kvalitetskriterierne fra Händlerbund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf og, i forbindelse med det, E-handelen Europe Trustmark Code of Conduct https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/.

5. Hovedtræk ved produktet eller tjenesten

De vigtigste egenskaber ved varerne og/eller tjenesterne kan findes i det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsordninger

6.1 Priserne nævnt i de respektive tilbud repræsenterer samlede priser, ligesom forsendelsesomkostningerne. De inkluderer alle priskomponenterne, inklusive alle de ekstra skatter.

6.2 De afholdte forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købesummen. De kan ses ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af ordretransaktionen og skal desuden afholdes af dig, i det omfang gratis levering ikke er bekræftet.

6.3 Hvis levering sker til lande uden for EU, kan vi pådrage os urimelige ekstraomkostninger, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutagebyrer, der opkræves af bankerne), som du skal afholde. 

6.4 Du skal også afholde omkostningerne ved pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen sker til en EU-medlemsstat, men betalingen igangsættes uden for EU.

6.5 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller oplyses i det respektive tilbud.

6.6 Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmåder, forfalder betalingskravene, der følger af den indgåede kontrakt, straks.

7. Leveringsbetingelser

7.1 Leveringsbetingelser, leveringsdato og eksisterende leveringsbegrænsninger, hvis det er relevant, kan findes ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2 Hvis du er forbruger, er følgende lovreguleret: Risikoen for, at den solgte vare ved et uheld bliver ødelagt eller forringet under forsendelsen, overgår først til dig, når den pågældende vare er leveret, uanset om forsendelsesoperationen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er specificeret af os, eller en person, som på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er en forretningsmand, foregår levering og forsendelse på eget ansvar.

8. Lovpligtig garantiret

Ansvar for defekter er underlagt "Garanti"-bestemmelserne i vores generelle forretningsbetingelser (del I). 

Disse SBT'er og kundeoplysninger blev oprettet af advokater med speciale i IT-ret, som arbejder for Händlerbund, og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og påtager sig ansvar i tilfælde af, at der udsendes advarsler. Mere detaljerede oplysninger kan findes på følgende websted: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

sidste opdatering: 21.04.2024